công ty thiết kế website tốt nhất

Tạo trò chơi rắn săn mồi với HTML5 và jQuery 06/05/2020

Tạo trò chơi rắn săn mồi với HTML5 và jQuery

Rắn săn mồi là một trò chơi đơn giản và khá thú vị trên các máy di động trước đây, với javascript & html5 chúng ta cũng có thể viết được trò chơi này trên web. Hôm nay mình muốn giới thiệu một đoạn code nhỏ của trò chơi này mà mình tham khảo được trên mạng

Tạo trò chơi rắn săn mồi với HTML5 và jQuery  Read more: http://thuyvk.com/article/tao-tro-choi-ran-san-moi-voi-html5-va-jquery-209#ixzz35tT5Ie00

1. Phần HTML

- Code html của game này chỉ là 1 thẻ canvas của HML5 như dưới đây.  
 
<canvas id="canvas" width="450" height="450"></canvas>

2. Javascript.
- Đây mới chỉnh là bộ não của con rắn, đoạn này sẽ giúp con sẵn đi săn mồi ^.^.
    
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    //Canvas stuff
    var canvas = $("#canvas")[0];
    var ctx = canvas.getContext("2d");
    var w = $("#canvas").width();
    var h = $("#canvas").height();
     
    //Lets save the cell width in a variable for easy control
    var cw = 10;
    var d;
    var food;
    var score;
     
    //Lets create the snake now
    var snake_array; //an array of cells to make up the snake
     
    function init()
    {
        d = "right"; //default direction
        create_snake();
        create_food(); //Now we can see the food particle
        //finally lets display the score
        score = 0;
         
        //Lets move the snake now using a timer which will trigger the paint function
        //every 60ms
        if(typeof game_loop != "undefined") clearInterval(game_loop);
        game_loop = setInterval(paint, 60);
    }
    init();
     
    function create_snake()
    {
        var length = 5; //Length of the snake
        snake_array = []; //Empty array to start with
        for(var i = length-1; i>=0; i--)
        {
            //This will create a horizontal snake starting from the top left
            snake_array.push({x: i, y:0});
        }
    }
     
    //Lets create the food now
    function create_food()
    {
        food = {
            x: Math.round(Math.random()*(w-cw)/cw),
            y: Math.round(Math.random()*(h-cw)/cw),
        };
        //This will create a cell with x/y between 0-44
        //Because there are 45(450/10) positions accross the rows and columns
    }
     
    //Lets paint the snake now
    function paint()
    {
        //To avoid the snake trail we need to paint the BG on every frame
        //Lets paint the canvas now
        ctx.fillStyle = "white";
        ctx.fillRect(0, 0, w, h);
        ctx.strokeStyle = "black";
        ctx.strokeRect(0, 0, w, h);
         
        //The movement code for the snake to come here.
        //The logic is simple
        //Pop out the tail cell and place it infront of the head cell
        var nx = snake_array[0].x;
        var ny = snake_array[0].y;
        //These were the position of the head cell.
        //We will increment it to get the new head position
        //Lets add proper direction based movement now
        if(d == "right") nx++;
        else if(d == "left") nx--;
        else if(d == "up") ny--;
        else if(d == "down") ny++;
         
        //Lets add the game over clauses now
        //This will restart the game if the snake hits the wall
        //Lets add the code for body collision
        //Now if the head of the snake bumps into its body, the game will restart
        if(nx == -1 || nx == w/cw || ny == -1 || ny == h/cw || check_collision(nx, ny, snake_array))
        {
            //restart game
            init();
            //Lets organize the code a bit now.
            return;
        }
         
        //Lets write the code to make the snake eat the food
        //The logic is simple
        //If the new head position matches with that of the food,
        //Create a new head instead of moving the tail
        if(nx == food.x && ny == food.y)
        {
            var tail = {x: nx, y: ny};
            score++;
            //Create new food
            create_food();
        }
        else
        {
            var tail = snake_array.pop(); //pops out the last cell
            tail.x = nx; tail.y = ny;
        }
        //The snake can now eat the food.
         
        snake_array.unshift(tail); //puts back the tail as the first cell
         
        for(var i = 0; i < snake_array.length; i++)
        {
            var c = snake_array[i];
            //Lets paint 10px wide cells
            paint_cell(c.x, c.y);
        }
         
        //Lets paint the food
        paint_cell(food.x, food.y);
        //Lets paint the score
        var score_text = "Score: " + score;
        ctx.fillText(score_text, 5, h-5);
    }
     
    //Lets first create a generic function to paint cells
    function paint_cell(x, y)
    {
        ctx.fillStyle = "blue";
        ctx.fillRect(x*cw, y*cw, cw, cw);
        ctx.strokeStyle = "white";
        ctx.strokeRect(x*cw, y*cw, cw, cw);
    }
     
    function check_collision(x, y, array)
    {
        //This function will check if the provided x/y coordinates exist
        //in an array of cells or not
        for(var i = 0; i < array.length; i++)
        {
            if(array[i].x == x && array[i].y == y)
             return true;
        }
        return false;
    }
     
    //Lets add the keyboard controls now
    $(document).keydown(function(e){
        var key = e.which;
        //We will add another clause to prevent reverse gear
        if(key == "37" && d != "right") d = "left";
        else if(key == "38" && d != "down") d = "up";
        else if(key == "39" && d != "left") d = "right";
        else if(key == "40" && d != "up") d = "down";
        //The snake is now keyboard controllable
    })
         
})
</script>

3. Kết luận
- Các bạn có thể trải nghiệm tại đây chúc bạn vui vẻ.