công ty thiết kế website tốt nhất

Lấy giá trị ID vừa được insert vào bảng 06/05/2020

Lấy giá trị ID vừa được insert vào bảng

Trong bài toán thực tế, có nhiều lúc bạn sẽ muốn lấy giá trị ID mà mình vừa insert vào để làm một số thao tác khác.
 
Có khá nhiều cách giúp bạn làm điều này (ở đây mình ví dụ với MSSQL). Phổ biến, nếu ID của bảng là tăng dần, bạn có thể lấy được giá trị ID vừa insert bằng cách lấy về giá trị ID lớn nhất của bảng thông qua hàm MAX. Ví dụ:
 
 SELECT MAX(ID) AS [IDENTITY] FROM MYTABLE
 
Cách khác, nếu ID của bạn được khai báo IDENTITY (kiểu int tự tăng), bạn có thể lấy được ID mới insert vào bảng bằng cách sử dụng @@IDENTITY với cú pháp đơn giản như sau:
 
SELECT @@IDENTITY AS [IDENTITY]
 
@@IDENTITY là một system function cho phép bạn lấy về giá trị identity cuối cùng được insert. Vì vậy, sau khi insert, nếu bạn có xóa đi chính bản ghi vừa được insert, giá trị @@IDENTITY vẫn không đổi.
 
Bạn có thể tham khảo thêm về @@IDENTITY tại đây.